Allmänna villkor

Artikel 1 – Begrepp

1. Dessa villkor ska använda följande termer i följande betydelse, om inte annat uttryckligen anges.

2. Erbjudande: alla erbjudanden eller erbjudanden till klienten att tillhandahålla tjänster från Global Traffic.

3. Tjänster : Global Traffic söker efter en eller flera prenumerationsformulär på olika dejtingsajter för klienten och tillhandahåller (oförpliktande) (dejtingsajt) förslag för erotisk chatt med falska profiler på dessa dejtingsidor.

4. Tjänsteleverantör: Det privata aktiebolaget Filiate BV, etablerad enligt nederländsk lag, etablerad i Nederländerna och tjänster till klient nedan : Global Traffic .

5. Klient: Den fysiska person som inte agerar i yrkesutövning eller företag som har utsett Global Traffic har tillhandahållit projekt till Global Traffic för tjänster som drivs av Global Traffic, eller till vilka Global Traffic har lämnat ett förslag enligt ett avtal.

6. Avtal: alla avtal och andra förpliktelser mellan Kunden och Global Traffic, såväl som förslag från Global Traffic för tjänster som tillhandahålls Kunden av Global Traffic och accepteras och accepteras och implementeras av Global Traffic, vilket utgör en oupplöslig helhet.

Artikel 2 – Tillämpning

1. Dessa villkor ska gälla för alla Global Traffic-erbjudanden, alla avtal mellan Global Traffic och klienten och för alla tjänster som erbjuds av Global Traffic.

2. Innan ett avtal ingås kommer kunden att få dessa villkor. Om detta inte är rimligt möjligt kommer Global Traffic att indikera för Kunden hur Kunden kan se villkoren.

3. Avvikelser från dessa villkor ska inte vara möjliga. I exceptionella situationer kan villkoren frångås i den mån detta uttryckligen och skriftligen har överenskommits med Global Traffic.

4. Dessa villkor gäller även för ytterligare, modifierade och uppföljande beställningar från Kunden.

5. Kundens villkor är undantagna.

6. Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor är helt eller delvis ogiltiga eller upphävs, ska de återstående bestämmelserna i dessa villkor bibehållas och de ogiltiga/ogiltiga bestämmelserna ska ersättas med en bestämmelse i samma tillämpningsområde som den ursprungliga bestämmelsen.

7. Otydligheter om innehåll, förklaringar eller situationer som inte omfattas av dessa villkor bör bedömas och tolkas i andan av dessa villkor.

8. Tillämpligheten av artiklarna 7:404 BW och 7:407.2 BW ska uttryckligen undantas.

9. Om dessa villkor hänvisar till henne/henne ska detta också tolkas som en hänvisning till honom/henne, om och i den utsträckning det är tillämpligt.

10. I händelse av att Global Traffic inte alltid har krävt efterlevnad av dessa allmänna villkor, ska den behålla sin rätt att hävda att dessa villkor helt eller delvis efterlevs.

11. De allmänna(användnings) villkoren för den relevanta dejtingsajten ska gälla i enlighet med dessa villkor.

Artikel 3 – Erbjudandet

1. Alla erbjudanden från Global Traffic är icke bindande, såvida det inte uttryckligen anges skriftligen. Om Erbjudandet är begränsat eller giltigt under särskilda villkor anges detta uttryckligen i Erbjudandet.

2. Global Traffic har rätt att vägra Avtalet med en (potentiell) Kund av en anledning som motiveras av Global Traffic.

3. Erbjudandet ska innehålla en beskrivning av de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt specificerad för att Kunden ska kunna göra en bra bedömning av erbjudandet. Eventuell information i erbjudandet är endast en indikation och kan inte utgöra skäl för någon ersättning eller uppsägning av Avtalet.

4. Erbjudanden eller erbjudanden gäller inte automatiskt för uppföljningsorder.

5. Leveranstider i det globala trafikerbjudandet är i princip vägledande och berättigar inte Kunden till upplösning eller ersättning vid överskridande, om inte annat uttryckligen avtalats.

Artikel 4 – Ingående av avtalet

1. Avtalet ingås vid den tidpunkt då Kunden erbjuder ett Erbjudande eller Avtal om Global Traffic har accepterats genom att fylla i uppgifter via Global Traffics webbplats och Global Traffic har bekräftat Kundens ansökan.

2. Global Traffic ska ha rätt att återkalla det (undertecknade) avtalet inom 5 arbetsdagar efter mottagandet av godkännandet.

3. Global Traffic hålls inte till ett Erbjudande om Kunden rimligen kunde ha förväntat sig eller borde ha förstått eller förstått att Erbjudandet innehåller ett uppenbart fel eller luftning. Från detta misstag eller awrite kan Kunden inte härleda några rättigheter.

4. Om Kunden säger upp ett redan bekräftat avtal kommer de kostnader som redan uppkommit (inklusive den nedlagda tiden) att debiteras Kunden.

5. Alla avtal som ingås med Global Traffic eller ett projekt som tilldelats av Kunden till Global Traffic åvilar företaget och inte på en person som är associerad med Global Traffic.

6. Kunden har rätt till återkallelse under den lagstadgade perioden på 14 dagar, såvida inte Global Traffic redan har startat Tjänsten med Kundens tillstånd. Kunden avsäger sig sin ångerrätt genom detta tillstånd.

7. Om Avtalet ingås av flera Kunder ska varje Kund vara individuellt och solidariskt ansvarig för fullgörandet av alla förpliktelser som följer av Avtalet.

Artikel 5 – Avtalets varaktighet

1. Avtalet ska ingås för en bestämd tid. Avtalets varaktighet beror delvis på externa faktorer inklusive, men inte begränsat till, kvaliteten och snabb leverans av informationen som Global Traffic erhåller från Kunden.

2. Såväl Klient som Global Traffic kan säga upp Avtalet på grund av en hänförlig brist i fullgörandet av Avtalet om den andra Parten har försummat skriftligen och har fått skälig tid för sina åtaganden och den fortfarande inte uppfyller sina skyldigheter korrekt. Detta inkluderar även Kundens betalnings- och samarbetsförpliktelser.

3. Uppsägningen av Kontraktet ska inte påverka Kundens skyldigheter i den mån Global Traffic redan har utfört eller har utfört operationer vid tidpunkten för upplösningen. Uppdragsgivaren ska betala den överenskomna avgiften.

4. Parterna kan säga upp avtalet per e-post omedelbart.

5. Vid förtida uppsägning av Avtalet ansvarar Kunden för de kostnader som Global Traffic faktiskt ådragit sig till överenskommet (tim)pris. Tidsregistreringen av Global Traffic leder vägen.

6. Såväl Kund som Global Traffic kan utan ytterligare meddelande säga upp Avtalet skriftligen med omedelbar verkan om endera parten har betalningsinställelse, har ansökt om konkurs eller det aktuella åtagandet upphör med likvidation. Om en situation som ovan uppstår är Global Traffic aldrig skyldig att återbetala redan mottagna medel och/eller ersättning.

Artikel 6 – Utförande av tjänster

1. Global Traffic kommer att sträva efter att implementera den överenskomna tjänsten med den största försiktighet som kan krävas av en bra tjänsteleverantör. Global Traffic är engagerad i en professionell och oberoende tjänst. Alla Tjänster utförs på grundval av ett ansträngningsåtagande, såvida inte uttryckligen och skriftligen ett resultat som har beskrivits i detalj har avtalats.

2. Avtalet enligt vilket Global Traffic driver tjänsterna är en vägledande reaktion på tjänstens omfattning och omfattning. Avtalet kommer endast att verkställas till förmån för Kunden. Tredje part kan inte härleda rättigheter från innehållet i de tjänster som tillhandahålls i samband med Avtalet.

3. Informationen och uppgifterna som tillhandahålls av kunden ska vara grunden för tjänsterna och priserna som erbjuds av Global Traffic. Global Traffic har rätt att justera sina tjänster och sina priser om den lämnade informationen visar sig vara felaktig och/eller ofullständig.

4. Vid utförandet av Tjänsterna är Global Traffic inte skyldig eller skyldig att följa Kundens instruktioner om det ändrar innehållet eller omfattningen av de överenskomna Tjänsterna. Om anvisningarna ger ytterligare arbete för Global Traffic, är Beställaren skyldig att ersätta merkostnaderna i enlighet därmed på grundval av ett nytt anbud.

5. Global Traffic har rätt att anlita tredje part för implementeringen av Tjänsterna efter eget gottfinnande.

6. Om avtalets art och varaktighet kräver det, kommer Global Traffic Client att hålla sig informerad om framstegen under tiden på överenskommet sätt.

7. Implementeringen av Tjänsterna baseras på den information som Kunden tillhandahåller. Om informationen behöver ändras kan detta påverka eventuell uppsättningsplanering. Global Traffic är aldrig ansvarigt för att justera schemat. Om igångsättning, framsteg eller leverans av Tjänsterna försenas av att till exempel Kunden inte eller inte i tid, eller inte i önskat format, har tillhandahållit tillräckligt samarbete, har eventuella förskott inte mottagits i tid av Global Traffic eller pga. till andra omständigheter, som är på bekostnad och risk för Kunden, har global trafik rätt till en rimlig förlängning av (op) leveranstiden. Alla skador och därmed sammanhängande kostnader på grund av förseningar på grund av en orsak som nämnts ovan bärs och riskeras av Kunden.

8. Global Traffic informerar Kunden om att Kunden hänvisas till tredje parts webbplatser och att Global Traffic Client endast hjälper till att hitta en dejtingsajt som bäst passar Kundens önskemål.

9. Global Traffic informerar Kunden om att chatt på dessa webbsidor uteslutande sker med fiktiva profiler som hänvisas till av Konsument- och marknadsmyndigheten. Fysiska överenskommelser med dessa fiktiva profiler är därför inte möjliga.

10. Global Traffic erbjuder Kunden möjligheten att frånta dennes tillgång till Global Traffic-webbplatsen samt tillgång till dejtingsajterna i fall Global Traffic eller någon av de anslutna dejtingsidorna anser att Kunden bör skyddas från sitt eget onlinebeteende. I det här fallet kommer Global Traffic inte att lägga några nya förslag för att chatta på dejtingsajter under blockaden.

Artikel 7 – Kundens skyldigheter

1. Kunden är skyldig att tillhandahålla all information som efterfrågas av Global Traffic samt relevanta bilagor och relaterad information och data i god tid och/eller innan arbetet påbörjas och i önskad form för ett korrekt och effektivt genomförande av avtalet . I avsaknad av detta kan det hända att Global Traffic inte kan genomföra en fullständig implementering och/eller leverans av relevanta dokument. Konsekvenserna av en sådan situation är alltid på klientens bekostnad och risk.

2. Global Traffic är inte skyldigt att verifiera riktigheten och/eller fullständigheten av den information som lämnas till den eller att uppdatera Kunden i förhållande till informationen om den har förändrats över tid, och Global Traffic är inte heller ansvarig för riktigheten och fullständigheten av information som sammanställts av Global Traffic för tredje part och/eller tillhandahålls till tredje part enligt avtalet.

3. Global Traffic kan, om det är nödvändigt för genomförandet av avtalet, begära ytterligare information. I avsaknad av detta har Global Traffic rätt att avbryta sin verksamhet tills informationen har mottagits, utan att behöva ersätta Kunden för eventuella skador under något annat syfte. Vid ändrade förhållanden ska Kunden göra detta till Global Traffic omedelbart eller senast 3 arbetsdagar efter att ändringen blivit känd.

Artikel 8 – Förslag

1. Global Traffic kan, om beordras att göra det, upprätta ett yttrande, handlingsplan, design, rapportering, planering och/eller rapportering för tjänstens syften. Dess innehåll är inte bindande och endast av rådgivande karaktär, men Global Traffic kommer att följa sin omsorgsplikt. Klienten avgör på eget och på eget ansvar om hon följer råden.

2. De åsikter och/eller förslag som Global Traffic tillhandahåller, i någon form, kan aldrig betraktas som bindande råd och/eller förslag.

3. På Global Traffics första begäran är uppdragsgivaren skyldig att bedöma de inlämnade förslagen. Om Global Traffic försenas i sitt arbete, på grund av att Uppdragsgivaren inte gör eller inte i tid ger en bedömning av ett förslag från Global Traffic, är Kunden alltid ansvarig för konsekvenserna av detta, såsom förseningar.

4. Tjänstens karaktär innebär att resultatet vid alla tillfällen beror på externa faktorer som kan påverka rapporterna och åsikterna och/eller förslagen från Global Traffic, såsom kvalitet, noggrannhet och snabb leverans av nödvändig information och data från klient och hans anställda. Kunden är i ett tillstånd av intresse för kvaliteten och snabb och korrekt leverans av nödvändig data och information.

5. Kunden kommer skriftligen att meddela Global Traffic innan arbetet påbörjas alla omständigheter som är eller kan vara av intresse, inklusive punkter och prioriteringar som Kunden önskar uppmärksamhet.

Artikel 9 – Ytterligare arbete och ändringar

1. Om det under genomförandet av Avtalet visar sig att Avtalet behöver justeras, eller på uppdrag av Kunden krävs ytterligare arbete för att komma fram till önskat resultat av Kunden, är Kunden skyldig att ersätta dessa ytterligare verksamhet enligt överenskommen taxa. Global Traffic är inte skyldigt att följa denna begäran och kan kräva att Kunden sluter ett separat Avtal och/eller hänvisas till en behörig tredje part.

2. Om tilläggsarbetet är resultatet av vårdslöshet från Global Traffic, Global Traffic har felbedömt eller rimligen kunnat förutse det aktuella arbetet, kommer dessa kostnader inte att föras över på Kunden.

Artikel 10 – Gratis tjänst

Global Traffics tjänster är helt kostnadsfria. Global Traffic kommer aldrig att debitera kunden för sina tjänster.

Artikel 11 – Sekretess, databehandling och säkerhet       

1. Global Traffic hanterar Kundens (personliga) uppgifter noggrant och kommer endast att använda dem i enlighet med tillämpliga standarder. På begäran kommer Global Traffic att informera den registrerade.

2. Kunden ansvarar för behandlingen av uppgifter som behandlas med hjälp av en Global Traffic-tjänst. Kunden uppger också att innehållet i uppgifterna inte är olagligt och inte inkräktar på tredje parts rättigheter. I detta sammanhang skyddar Client Global Traffic mot alla (rättsliga) anspråk relaterade till dessa data eller genomförandet av avtalet.

3. Om Global Traffic enligt avtalet är skyldigt att tillhandahålla informationssäkerhet, kommer denna säkerhet att följa de överenskomna specifikationerna och en säkerhetsnivå som, med hänsyn till den senaste tekniken, uppgifternas känslighet, och tillhörande kostnader, är inte orimligt.

Artikel 12 – Avstängning och upplösning

1. Global Traffic har rätt att behålla de uppgifter, datafiler med mera som den har tagit emot eller realiserat om Kunden inte (helt) har fullgjort sina betalningsförpliktelser. Denna rättighet ska förbli i kraft utan att det påverkar händelsen av en anledning motiverad av Global Traffic, vilket motiverar avstängning i det fallet.

2. Global Traffic ska ha befogenhet att skjuta upp fullgörandet av de åtaganden som det har fullgjorts så snart Kunden inte uppfyller något åtagande som följer av Avtalet, inklusive försenad betalning av dess fakturor. Avstängningen kommer omedelbart att bekräftas skriftligen till Kunden.

3. I så fall ska Global Traffic inte hållas ansvarigt för någon skada, under några omständigheter, till följd av avstängning av dess verksamhet.

4. Avstängningen (och/eller upplösningen) påverkar inte uppdragsgivarens betalningsskyldighet för redan utfört arbete. Dessutom är Kunden skyldig att ersätta Global Traffic för eventuell ekonomisk förlust som Global Traffic lider till följd av Kundens försummelse.

Artikel 13 – Force majeure

1. Global Traffic är inte ansvarigt om det till följd av en force majeure-situation inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet.

2. Force majeure från Global Traffics sida ska i alla händelser innebära, men ska inte begränsas till: (i) force majeure för Global Traffic-leverantörer, (ii) underlåtenhet att uppfylla skyldigheter från leverantörer som föreskrivs eller rekommenderas till Global Traffic av kunden eller dess tredje parter, (iii) fel på programvaran eller tredje part som är involverad i implementeringen av tjänsten, (iv) statliga åtgärder, (v) störningar av el, internet, datanätverk och/eller telekommunikationsanläggningar, (vi) ) sjukdom hos anställda hos Global Traffic eller rådgivare som anlitas av den och (vii) andra situationer som, enligt Global Traffics åsikt, ligger utanför dess inflytandesfär som hindrar uppfyllandet av dess skyldigheter tillfälligt eller permanent.

3. I fall av force majeure har båda parter rätt att säga upp avtalet helt eller delvis. I så fall kommer alla kostnader som uppkommit före Avtalets upplösning att betalas av Kunden. Global Traffic är inte skyldigt att ersätta kunden för eventuella förluster som orsakats av ett sådant tillbakadragande.

Artikel 14 – Ansvarsbegränsning

1. Om något resultat som anges i avtalet inte uppnås, ska ett globalt trafikfel anses föreligga endast om Global Traffic uttryckligen har utlovat detta resultat i godkännandet av avtalet.

2. Om global trafik kan hänföras till bristen, är Global Traffic endast skyldigt att betala någon ersättning om, inom 14 dagar efter upptäckten av defekten, Client Global Traffic har misslyckats med att åtgärda denna brist inom rimlig tid. Standarden måste lämnas skriftligen och ska innehålla en sådan exakt beskrivning/underbyggnad av bristen, så att Global Traffic kan reagera på lämpligt sätt.

3. Global Traffic erbjuder endast en icke-bindande tjänst som kunden kan använda utan kostnad och erbjuder aldrig garantier för att använda sina tjänster. Global Traffic utesluter allt ansvar gentemot Kunden, i den mån en lagbestämmelse inte motsätter sig det. Om utförandet av tjänsten leder till Global Traffics ansvar gentemot Kunden, är detta ansvar begränsat till Kundens direkta skada, dock högst 100 euro.

4. Global Traffic undantar uttryckligen allt ansvar för följdskador. Global Traffic ansvarar inte för indirekt skada, affärsskada, utebliven vinst och/eller förlust, uteblivna besparingar, skador från affärsstagnation, kapitalförluster, förseningsskador, ränteförluster och immateriella skador.

5. Kunden befriar Global Traffic från alla anspråk från tredje part till följd av en brist på grund av en tjänst som tillhandahålls av Kunden till en tredje part och som sambestår av tjänster tillhandahållna av Global Traffic, såvida inte Kunden kan visa att skadan var orsakas enbart av tjänsten Global Traffic.

6. Global Traffic ansvarar inte för det fall Kunden har antagit att han chattar med en fysisk person. Global Traffic har påpekat för Kunden att detta är fysiska profiler på tredje parts webbplatser som Global Traffic har lämnat förslag på. Global Traffic kommer inte att återbetala några medel som betalats av kunden till dejtingsajterna för att återbetala chatten med profiler.

7. Eventuella råd och/eller förslag från Global Traffic, baserade på information som är ofullständig och/eller felaktigt tillhandahållen av Kunden, är aldrig grund för globalt trafikansvar.

8. Innehållet i Global Traffics råd och/eller förslag är inte bindande och endast av rådgivande karaktär. Kunden avgör själv och på eget ansvar om hon följer Global Traffics förslag och/eller förslag. Alla konsekvenser som följer av uppföljningen av råden och/eller förslaget sker på bekostnad och risk för Kunden. Kunden står alltid fritt att göra sina egna val som skiljer sig från (medföljande) råd från Global Traffic. Global Traffic behöver inte få någon form av återbetalning om så är fallet.

9. Om en tredje part anlitas av eller på uppdrag av klienten, är Global Traffic aldrig ansvarig för åtgärder och råd och/eller förslag från tredje part som anlitas av klienten och bearbetningen av resultat (av utarbetade råd och/eller förslag) från den tredje part som anlitats av Kunden i Global Traffics egna råd och/eller förslag.

10. Global Traffic ansvarar inte för korrekt och fullständig överföring av innehållet i och skickat av/på uppdrag av Global Traffic, och inte heller för att det tas emot i tid.

11. Alla anspråk från Kunden för underlåtenhet att följa Global Traffic ska ogiltigförklaras om de inte har rapporterats skriftligen och skäl till Global Traffic inom ett år från det att Kunden var känd eller rimligen kunde vara medveten om de fakta som den grundar sina påståenden. Ett år efter uppsägningen av Avtalet mellan parterna upphör global trafiks ansvar.

Artikel 15 – Sekretess

1. Global Traffic och klient åtar sig konfidentialitet för all konfidentiell information som erhålls i samband med ett uppdrag. Sekretessen härrör från kontraktet och måste också förutsättas om man rimligen kan förvänta sig sekretessbelagd information. Sekretessen gäller inte om den relevanta informationen redan är allmän/offentlig känd, informationen inte är konfidentiell och/eller informationen inte har lämnats ut till Global Traffic under Avtalet med Kunden och/eller på annat sätt har erhållits av Global Traffic.

2. Sekretessen ser särskilt råd, rapporter, utformningar, metoder och/eller rapportering om uppdragsgivarens uppdrag upprättade av Global Traffic. Kunden är uttryckligen förbjuden att dela dess innehåll med anställda som inte är behöriga att vara medvetna om detta och med (obehörig) tredje part. Global Traffic iakttar dessutom alltid den försiktighet som krävs vid hanteringen av all affärskänslig information som tillhandahålls av Kunden.

3. Om Global Traffic, på grundval av en lagbestämmelse eller ett domstolsbeslut, är skyldigt att tillhandahålla den konfidentiella informationen till lagen eller behörig domstol eller en deklarerad tredje part (delvis) och Global Traffic inte kan åberopa en rätt till förändring, Trafik är inte skyldig att lämna några skadestånd och ger inte Kunden någon grund för att häva Avtalet.

4. Överföring eller spridning av information till tredje part och/eller publicering av uttalanden, åsikter eller produktioner som tillhandahålls av Global Traffic till tredje part kräver skriftligt medgivande från Global Traffic, om inte sådant samtycke uttryckligen har överenskommits i förväg. Kunden kommer att skydda Global Traffic från alla anspråk från sådana tredje parter som ett resultat av att förlita sig på sådan information som har spridits utan skriftligt medgivande från Global Traffic.

5. Tystnadsplikten ålägger även Global Traffic och Kunden de tredje parter som de använder.

Artikel 16 – Immateriella rättigheter

1. Alla IP-rättigheter och upphovsrätter för Global Traffic inklusive, men inte begränsat till, alla mönster, modeller, rapporter och åsikter är exklusivt tilldelade Global Traffic och ska inte överföras till Kunden om inte annat uttryckligen överenskommits.

2. Om det har kommit överens om att ett eller flera av de ovan nämnda fallen eller verken av Global Traffic kommer att överföras till Kunden, har Global Traffic rätt att ingå ett separat Avtal och att kräva lämplig ekonomisk ersättning från Kunden. Sådan ersättning måste betalas av Kunden innan han skaffar den relevanta verksamheten eller arbetar med iE- rättigheterna som följer.

3. Kunden är förbjuden att avslöja och/eller multiplicera alla dokument och programvara som vilar på Global Traffics IP-rättigheter och upphovsrätt till tredje part (inklusive kommersiell användning) utan uttryckligt skriftligt medgivande från Global Traffic. Om Kunden vill göra ändringar i ärenden som levereras av Global Traffic måste Global Traffic uttryckligen samtycka till de föreslagna ändringarna.

4. Kunden är förbjuden att använda den verksamhet och dokument som global trafiks immateriella rättigheter vilar på annorlunda än vad som avtalats i Avtalet.

5. Parterna ska informera varandra och vidta gemensamma åtgärder vid intrång i immateriella rättigheter.

Artikel 17 – Säkerhet och riktighet av information

1. Kunden ansvarar för riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av all data, information, dokument och/eller dokument, i alla former som den tillhandahåller till Global Traffic enligt ett avtal, samt för den information som den har erhållit från tredje part och tillhandahålls till Global Traffic för tjänstens syften.

2. Kunden kommer att befria Global Traffic från allt ansvar till följd av underlåtenhet eller underlåtenhet att uppfylla skyldigheterna i tid för att tillhandahålla alla korrekta, tillförlitliga och fullständiga data, information, dokument och/eller dokument i tid.

3. Kunden befriar Global Traffic för alla anspråk från klienten och tredje parter som är anställda av honom eller arbetar under honom, såväl som från klienter till klienten, baserat på misslyckandet (i rätt tid) att erhålla några subventioner och/eller samtycken som krävs i sammanhanget för genomförandet av avtalet.

4. Kunden befriar Global Traffic från alla anspråk från tredje part som härrör från det arbete som utförts för Kundens räkning, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter till data och information som kan användas vid genomförandet av Kontraktet och/eller Kundens åtgärd eller underlåtenhet gentemot tredje part(er).

5. Om Kunden tillhandahåller elektroniska filer, programvara eller media till Global Traffic, garanterar Kunden att de är fria från virus och defekter.

Artikel 18 – Klagomål

1. Om Kunden inte är nöjd med Global Traffics tjänst eller på annat sätt har klagomål på utförandet av sitt uppdrag är Kunden skyldig att anmäla dessa klagomål så snart som möjligt, dock senast 7 kalenderdagar efter det relevanta skälet att ledde till klagomålet. Klagomål kan rapporteras muntligt eller skriftligt via team@globaltraffic.nl med ämnesraden “Klagomål”.

2. Klagomålet måste vara tillräckligt underbyggt och/eller förklarat av Kunden för att Global Traffic ska kunna hantera klagomålet.

3. Global Traffic kommer att svara på klagomålet så snart som möjligt, men inte senare än 7 kalenderdagar efter mottagandet av klagomålet.

4. Parterna kommer att försöka hitta en lösning tillsammans.

Artikel 19 – Tillämplig lag

1. Det rättsliga förhållandet mellan Global Traffic och kunden är användningen av holländsk lag.

2. Global Traffic har rätt att ändra dessa villkor och kommer att meddela kunden.

3. När det gäller översättningar av dessa villkor är den nederländska versionen ledande.

4. Alla tvister som uppstår av eller i enlighet med avtalet mellan Global Traffic och klienten ska avgöras av den behöriga domstolen i rotterdam domstol, såvida inte bestämmelser i tvingande lag utser en annan behörig domstol.

Ridderkerk , 24 mars 2022

Sekretesspolicy

Få personlig information:

Om du använder Global Traffics tjänster kommer du själv att tillhandahålla ett antal personuppgifter till Global Traffic, eller så kommer personuppgifter om dig att erhållas enligt avtalet. Med personuppgifter avses alla uppgifter som rör identifierade eller identifierbara fysiska personer.

Kategorier av personuppgifter

Global Traffic behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Syftet med bearbetningen

De personuppgifter som behandlas av Global Traffic är avsedda att:

Basbearbetning

Behandlingen av personuppgifter är endast möjlig på grundval av följande principer: (i) rättslig skyldighet, (ii) genomförandeavtal, (iii) erhållit (uttryckligt) samtycke från de registrerade och (iv) legitimt intresse. Personuppgifter behandlas i tillhandahållandet av globala trafiktjänster. Global Traffic behandlar endast data som Global Traffic anser nödvändiga för att (förbättra) tjänsten och hanterar noggrant de (personliga) uppgifter som samlats in om dig och din användning av tjänsterna. Grunden för att behandla dessa uppgifter är det avtal du ingått med Global Traffic. Personuppgifter om dig kan också behandlas genom att besöka webbplatsen https://knullkompisx.com/ om du har gett ditt samtycke.

Behöver bearbetning

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna utföra tjänsten. Tjänsterna som Global Traffic erbjuder kan inte implementeras fullt ut utan behandling av dina personuppgifter. Om ditt uttryckliga samtycke krävs för specifika ändamål som rör personuppgifterna måste du ge separat samtycke.

Automatiserat beslutsfattande

Det är inte fråga om automatiserat beslutsfattande.

Lagringsperiod

De personuppgifter som behandlas av Global Traffic förvaras i enlighet med relevanta lagar och förordningar. Om en längre lagringstid är nödvändig enligt lagar eller förordningar kommer personuppgifterna att sparas längre i enlighet med dessa krav. Alla (erhållna) personuppgifter bevaras inte längre än vad som är absolut nödvändigt.

Behandling av tredje part

Global Traffic delar endast personuppgifter med tredje part om det är absolut nödvändigt för genomförandet av ett avtal och för att följa relevanta lagar och förordningar. Inga personuppgifter säljs. Global Traffic kan ha en juridisk skyldighet att dela personuppgifter med tredje part. Om personuppgifter delas med tredje part ingås behandlingsavtal för detta ändamål. De tredje parter som personuppgifter delas med är:

Personuppgiftssäkerhet

Global Traffic tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är skräddarsydd för riskerna och svårighetsgraden av risker för individers rättigheter och friheter, med hänsyn till den senaste tekniken, implementeringskostnader , samt arten, omfattningen, sammanhanget och behandlingsändamålen och riskerna för individers rättigheter och friheter när det gäller sannolikhet och svårighetsgrad.

Under 16?

Om du är minderårig, det vill säga under 16 år, får du endast samtycka till behandlingen av dina personuppgifter med samtycke från en av dina föräldrar eller vårdnadshavare. Det är då viktigt att dina föräldrar eller din vårdnadshavare läser detta uttalande. De kan också utöva de rättigheter du har med avseende på de personuppgifter du lämnar hos oss, såsom rätten att motsätta sig (vidare) behandling av dina personuppgifter eller rätten att få tillgång till och korrigera dina uppgifter.

varning

Genom att använda webbplatsen godkänner du ansvarsfriskrivningen. Global Traffic förbehåller sig rätten att ändra innehållet på sin webbplats och/eller ansvarsfriskrivning när som helst utan att informera sina kunder och/eller användare av webbplatsen om denna förändring. Webbplatsens innehåll har sammanställts med största noggrannhet, men kan trots detta innehålla eventuella felaktigheter eller vara ofullständig. Global Traffic accepterar inte på något sätt något ansvar för skador som orsakats eller härrör från användningen av webbplatsen. Att använda denna webbplats sker helt på bekostnad och risk för en användare av webbplatsen. Inga rättigheter kan härledas från innehållet på webbplatsen. Alla texter på webbplatsen är upphovsrättsskyddade och ägs av Global Traffic i den mån de inte tillhör tredje part.

Inreseförbud

Global Traffic erbjuder en förmedlingstjänst där du sätts i kontakt med den dejtingsajt som med största sannolikhet passar dig utifrån de uppgifter du lämnar. På denna dejtingsajt kan du ha en rolig (erotisk) chatt online med fiktiva profiler. Dejtingsajten innehåller därför (delvis) fiktiva profiler. Du kan inte boka ett fysiskt möte med dessa fiktiva profiler.

Vi hoppas att du gillar att chatta. Vissa av våra kunder gillar ibland att chatta via en dejtingsajt. Som ett resultat spenderar de mer tid på denna dejtingsajt än de vill.

Om du upplever att du spenderar för mycket tid på dejtingsidan kan du välja att ansöka om inreseförbud för den aktuella dejtingsidan. Din IP-adress och e-postadress kommer då att blockeras från denna dejtingsajt i 12 månader, vilket hindrar dig från att använda dejtingsajten och/eller globala trafiktjänster. För ett sådant frivilligt inreseförbud kan du kontakta team@globaltraffic.nl. Om du skickar in detta frivilliga inreseförbud till Global Traffic kommer vi att kommunicera detta till den relevanta dejtingsajt som du är ansluten till och till alla andra dejtingsajter som vi har nära kopplingar till.

Innan vi tar bort din åtkomst till Global Traffic-webbplatsen samt dejtingwebbplatserna som du är ansluten till, kommer vi att undersöka omständigheter som leder till att du nekas åtkomst. Global Traffic kan kontakta dig om detta.

Cookie uttalande

Global Traffic använder tekniska och funktionella cookies för att optimera webbplatsen. Cookies är små textfiler som skickas med genom att besöka en webbplats för att göra besökarnas användarupplevelser mer effektiva. Global Traffic kan, enligt lagen, lagra cookies på din enhet om dessa cookies är absolut nödvändiga för att använda webbplatsen. Andra typer av cookies kräver ditt samtycke. Vi rekommenderar att du accepterar cookies i samband med webbplatsens användarvänlighet. Besökare på webbplatsen har möjlighet att checka in.

De cookies som Global Traffic använder är funktionella cookies: dessa cookies säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt. Dessa cookies påverkar inte integriteten, så inget samtycke krävs och beviljas. Med dessa cookies lagras till exempel dina webbläsarinställningar så att vår webbplats kan ses bäst, eller att webbplatsen förblir tillgänglig (belastningsbalansering) men också cookies som säkerställer att inga andra cookies kan placeras (no-follow).

Med din tillåtelse placerar vi “spårningscookies” på din dator. Vi använder dessa cookies för att spåra vilka sidor du besöker, för att skapa en profil av ditt onlinebeteende. Denna profil är inte kopplad till ditt namn, adress, e-postadress och liknande, utan endast för att skräddarsy annonser till din profil så att de är så relevanta för dig som möjligt.

Googles webbplats visar även Google-cookies till förmån för Google Analytics. Vi sparar inte information om vad du gör på Internet. Google Analytics kan krävas för att ge åtkomst till dessa uppgifter enligt tillämpliga lagar och förordningar, som ett resultat av att global trafik inte länkar information till en fysisk person. Om du har några frågor om detta, vänligen kontakta team@globaltraffic.com.

Använd sociala medier

Global Traffic använder cookies från tredje part för att optimera webbplatsen. Vissa cookies placeras av tredjepartstjänster som visas på webbplatsen. Tredje parter hänvisar till Google Analytics och sociala medier (LinkedIn, Facebook, Twitter). Användningen av cookies från andra företag (tredje part) är det berörda företagets integritets- och cookiepolicy. När du klickar på knappen Sociala medier på webbplatsen placeras en social media-cookie. Detta gör att Social Media-partiet kan känna igen din IP-adress så snart du delar en artikel från webbplatsen. För cookies från sociala mediepartier och de data och/eller personuppgifter de samlar in med dem, hänvisar Global Traffic dig till dessa parters integritets- och cookieuttalanden.

Webbläsarinställningar

Om du inte vill att webbplatser ska placera cookies på din enhet som du använder för att visa webbplatsen kan du justera dina webbläsarinställningar. Innan en cookie placeras får du en varning och du måste ge tillåtelse för cookien. Om du inte gör det kan det till exempel leda till att webbplatsen inte fungerar lika bra. Du kan justera din webbläsares inställningar så att din webbläsare avvisar alla cookies och även tredjepartscookies. Du kan också radera placerade cookies. För att göra detta måste du justera din webbläsares inställningar med hjälp av inställningar, och sedan kan du justera sekretessinställningarna.

Denna sekretesspolicy gäller inte för tredje parts webbplatser som är anslutna till denna webbplats via länkar. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter kommer att hantera dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för dessa webbplatser innan du använder dessa webbplatser.

De registrerades rätt

Som registrerad har du följande rättigheter:

Klagomål

Om du har ett klagomål om hur Global Traffic hanterar dina personuppgifter, eller vill utöva någon av ovanstående rättigheter, kan du kontakta oss via webbplatsen eller via e-post via team@globaltraffic.nl. För att säkerställa att du vill utöva en rättighet ber Global Traffic dig att skicka en kopia av ditt ID. Du kan svärta ditt passfoto och MRZ (remsa med siffror längst ner) för att skydda din integritet. Global Traffic kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt, dock senast 4 veckor. Du kan också lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten. Detta är den behöriga tillsynsmyndigheten. Du kan kontakta oss via denna länk: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. .

Ändringar av sekretesspolicyn

Global Traffic kan ändra sekretesspolicyn när som helst. Den senaste versionen publiceras på hemsidan. Håll därför alltid utkik på hemsidan för den senaste versionen. Om den nya integritetspolicyn påverkar det sätt på vilket vi behandlar redan insamlade uppgifter som rör dig kommer vi att meddela dig via e-post.

Vår företagsdata

Helpdesk:
E-post: info@globaltraffic.nl

Knullkompisx.com ägs av Global Traffic

Adress:
Filiate BV som agerar under namnet Global Traffic

Gieterijstraat 87
2984AB, Ridderkerk
KVK: 77890620

Denna version antogs senast den 24 mars 2022.

Leta efter sexkontakter

Senaste medlemmarna som letar efter sexkontakt:

Hippietjej söker STOR kuk.

HippieTjejen

Uppsala
Vill ha sex utomhus!

Anonym_Dam-Sthlm

Stockholm
Jag vill ha kuk i min hals

Rominaa

Skåne
Tryck in din kuk i min unga våta fitta

Ung_fitta92

Norrbotten
Bara knullkompis (kk) inget annat

Soffiiii

Kronoberg